🌼CÂU 54 ĐỀ THI TOPIK 71 (GỢI Ý ĐÁP ÁN CHI TIẾT)🌼

· 5 min read

 Chủ đề : 학교나 회사에 동료와 과제와 프로그램을 같이 하는 것의 좋은 점과 안 좋은 점. (Điểm tốt và không tốt của việc teamwork cùng đồng nghiệp/ bạn bè ở công ty/ trường học)

Câu 54. 학교나 회사에서 동료와 힘을 합쳐 과제나 프로젝트를 할때 성공적인 결과를 얻는 경우가 많다. 하지만 그렇지 못 한 경우도 있다. 아래의 내용을 중심으로 “동료와 일을 할때 지녀야 할 바람직한 태도”에 대한 자신의 생각을 쓰라.

1. 동료와 일을 하는 것을 어떤 점에서 좋은가?
2. 이때 성공적인 결과를 얻는 데 방해가 되는 요인은 무엇인가?
3. 동료와 일은 할때 지녀야 할 바람직한 태도 무엇인가?
Đề thi TOPIK 71 được học sinh share

Dàn ý chi tiết:

Đoạn 1: Điểm tốt: 좋은 점

- Phương diện nhóm: Làm việc cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp sẽ nhanh hơn làm một mình. Mỗi thành viên đảm nhận việc phù hợp với điểm mạnh yếu của bản thân hoặc đã có kinh nghiệm thì thời gian học cái mới cũng giảm xuống  nên có thể nhanh chóng hoàn thành.

팀의 측면:  혼자서 하는 것보다 친구나 동료와 일을 하는 것이 속도가 더 빠르다. 팀의 구성원의 장점에 잘 맞는 일이나 경험이 있는 업무를 하면 새로운 것을 배워 나가는 시간을 줄일 수 있어서 빠르게 끝낼 수 있다.

- Mặt cá nhân: Nếu làm việc cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp thì cũng có nhiều cơ hội học. Vì trên thế gian này chẳng ai là hoàn hảo nên nếu làm việc theo nhóm thì không những có thể cùng nhau chia sẻ ý kiến và quan điểm mà còn nhận được đánh giá cho những phần mình sai hoặc thiếu sót.

개인의 측면: 친구나 동료와 일을 하면 배울 기회가 많다. 세상에서 완벽한 사람이 없기 때문에 팀으로 일하면 서로 의견과 관점을 나눌 수 있을 뿐만 아니라 틀린 부분을 피드백을 받을 수 있다.

Đoạn 2: Những yếu tố cản trở: 방해가 되는 요인

- Có thể phải đối mặt với nguy cơ vướng phải những mâu thuẫn về mặt giao tiếp. Cùng một nhóm mà mỗi người làm theo một ý thì dù các thành viên ai cũng giỏi giang và xuất sắc thì cũng không thể thành công

구성원 간에 의사소통에 관련된 갈등을 겪는 위기에 처할 수 있다. 같음 팀인데 여러 사람이 저마다 제 주장대로 일하면 멤버는 누구나 똑똑하고 훌륭하더라도 결국 성공 못 한다.

- Nếu mỗi thành viên phải đảm nhận công việc mà không phủ hợp với tính cách hoặc điểm mạnh điểm yếu thì sẽ khó mà phát huy được mạnh và xác suất mắc lỗi do điểm yếu cũng sẽ cao.

구성원의 작성과 장단점에 잘 안 맞는 일을 맡으면 장점을 발휘하기 힘들고 단점으로 인해 실수가 생기는 확류도 높은 편이다.

Đoạn 3: Thái độ đúng đắn: 바람직한 태도

- Theo đó, chúng ta phải giao tiếp với người khác thật tốt. Nói cách khác, chúng ta đừng có thái độ cố chấp và phải “open-minded”. Chúng ta nâng cao kỹ năng lắng nghe ý kiến của người khác một cách bình tĩnh và luôn ghi nhớ câu tục ngữ “nếu có nhiều thuyền trưởng thì con thuyền sẽ chỉ đi lên núi mà thôi”

따라서 타인의 의사소통을 잘해야 한다. 다시 말하면 고집을 세지 않고 오픈마인드를 가져야 한다. 다른 사람의 의견을 차분하게 듣는 능력을 향상시키며 “사공이 많으면 배가 산으로 간다”라는 속담을 명심해야 한다.

- Với tư cách là nhóm trưởng thì phải nắm bắt được điểm mạnh yếu của thành viên rồi giao việc phù hợp. Nếu chỉ là thành viên thì hãy chủ động và tích cực nhận những việc phù hợp với mình.

팀에서 지도자로서 각각 구성원의 장단점을 잘 파악한 후에 그들에 맞은 일을 맡기면 바람직할 것 같다. 게다가 일반 구성원이라면 본인에 잘 맞을 일을 담당할 수 있으면 적극적으로 지원해야 한다.

Trên đây là dàn bài gợi ý chi tiết. Thêm khoảng 20% mắm muối nữa là hoàn thiện nè.

Tổng hợp từ vựng

1.업무를 하다: làm nhiệm vụ
2.의견과 관점: ý kiến và quan điểm
3.피드백을 받다: nhận feedback
4.구성원: thành viên
5.지도자: người lãnh đạo/ nhóm trưởng
6.저마다 제 주장대로 일하다 : mỗi người đều làm theo ý/ chủ trương riêng của bản thân
7.차분하게 듣다: lắng nghe một cách điềm đạm
8.확류: xác suất
9.일을 맡기다: giao nhiệm vụ
10.“사공이 많으면 배가 산으로 간다”: câu tục ngữ nổi tiếng của Hàn có nghĩa là một còn thuyền nếu có nhiều thuyền trưởng thì con tàu đấy sẽ không đến được đích đúng mà chỉ có đi ngược lên núi mà thôi

Các bạn có thể học thêm tiếng Hàn tại đây

Chúc cả nhà nhận được kết quả cao <3

Bài viết mới

Bài viết liên quan