NHỮNG NỖI SỢ TÂM LÝ VÌ CORONA (코로나바이러스로 인한 심리적인 공포)

· 5 min read
studykoreanwithjinju1 ------------------------------- #Studykoreanwithjinju#1. NHỮNG NỖI SỢ VÌ CORONA 2 nỗi sợ tâm lý lớn nhất của người bị nhiễm virus Corona là cảm giác tội lỗi (죄책감) và không thể ở bên những người mình yêu thương (사랑하는 사람과 함께 못한다) #jinjuvivuhankuk Một số từ hay 🤔 1. Sb에게 피해를 주다/입다: gây hại cho ai/ bị ai hại (Ảnh dịch có điều chỉnh phù hợp context) 2. 입원하다: nhập viện (입: vào trong 입구 + 원: viện trong 병원) 3. 전염: truyền nhiễm 감염: cảm nhiễm 전염이 되다: bị nhiễm >< 전염 시키다: truyền bệnh 4. 치료하다 >< 치료를 받다: chữa trị >< được chữa 4. 몫숨을 끊다: cắt đứt mạng sống —> giết ——/ Source : 뇌부자들

Bài viết mới

Bài viết liên quan