[TOPIK 81 câu 54] 아이들에게 경제 교육

· 5 min read

Jinju xin chia sẻ phần nội dung chi tiết nội dung cho 3 đề #TOPIK #81 câu 54 chủ đề #아이들에게 경제 교육 ạ. 

Đề: 오늘날 경제에 대한 관심이 커지면서 아이들에게 생산, 소비, 돈 등 경제 교육을 하는 시기가 되었다. 그러나 아이들에게 경제 교육을 하면 물질 중심 가치관을 키울 수 있다는 우려가 나오고 있다. '아이들에게 경제 교육'에 대한 글을 쓰십시오.

1) 아이들에게 경제 교육을 하는 것의 장점이 무엇인가?

2) 아이들에게 경제 교육을 하는 것의 문제점이 무엇인가?

3) 아이들에게 올바른 경제 교육 방법이 어떤 것들이 있을까?

Lưu ý: Đây là đề được các bạn chia sẻ và bài viết bên dưới là viết theo đề này. 

Bản text bên dưới:

아이들에게 경제 교육의 장점은 다음과 같다. 첫째, 돈과 노동의 소중함을 배울 수 있다.  ‘일을 해야 돈을 벌 수 있다’ 및 ‘돈을 버는 것이 쉬운 일이 아니다’라는 사실을 알게 되면 부모의 고생을 이해하여 공부에 신경을 더 쓰고 노력을 기울일 것이다. 둘째, 경제 교육은 어릴 때부터 재정적 습관을 수립하는 데에 도움이 된다. 구체적으로 자신에게 필요한 물건을 사고 싶을 때를 대비하여 저축하는 태도뿐만 아니라 불필요한 소비를 줄이는 습관도 길러줄 것이다.

그러나 경제 교육은 좋은 면만 있는 것이 아니다. 우선 인생 경험이 부족한 채로 경제 교욕을 잘못 받으면 아이들은 돈에 대한 잘못된 가치관을 갖게 될 수 있다. 또래 친구의 경제적 가정형편으로만 비교하기 시작하면 순수함을 잃을 뿐더러 나중에 커서 돈에 지나치게 집착하며 돈의 노예가 될 수 있다. 또한 이러한 경제 교육과 같은 조기교육으로 인해 아이들은 많은 스트레스를 받을 수 있는 것도 문제들 중 하나이다. 특히 경제개념은 추상적이고 어렵기 때문에 아이에게 머리가 아프게 하거나 정신적인 고통을 주기 십상이다.

따라서 아이들에게 경제 교육을 올바르게 가르치기 위해  무엇보다 ‘인생에 돈이 전부 아니고 행복은 돈으로만 이루어지지 못한다’라고 명확하게 가르쳐야 한다. 즉, 돈 외에도 가정, 사랑, 우정과 같은 중요한 것이 많다는 인식을 심어줄 필요가 있다. 게다가 아이들에게 주입식으로 단순한 경제 지식을 전달하기보다는 재미있는 방법으로 경제 교육을 하는 게 좋다. 예를 들면 장을 보러 가는 것과 같은 생활 속에 경제 활동을 통해  돈의 필요성, 적당한 소비, 저축의 중요성을 가르치는 것이다.

Tổng hợp từ vựng + ngữ pháp

1.돈과 노동의 소중함: Sự quý giá của tiền và lao động

2.부모의 고생을 이해하다: Hiểu được sự vất vả của bố mẹ

3.N에 노력을 기울이다: dồn/bỏ nỗ lực vào việc gì

4.재정적 습관을 수립하다: thiết lập thói quen tài chính

5.저축하는 태도: thái độ tiết kiệm

6.불필요한 지출/ 소비를 줄이다: cắt giảm những khoản chi/tiêudùng không cần thiết

7.습관을 길러주다 ~ 키우다: nuôi dưỡng thói quen

8.경제적 가정형편: hoàn cảnh kinh tế gia đình

9.순수함을 잃다: mất đi sự ngây thơ trong sáng

10.돈에 지나치게 집착하다: ám ảnh quá mức với tiền

11.돈의 노예가 되다: trở thành nô lệ của đồng tiền

12.추상적이다: mang tính trừu tượng

13.인생에 돈이 전부 아니다: Tiền không phải là tất cả trong cuộc sống

14.행복은 돈으로만 이루어지지 못한다: Hạnh phúc không chỉ tạo nên bởi tiền

15.생활 속에 경제 활동: các hoạt động kinh tế trong sinh hoạt

🔶🔶🔶 Bạn có thể tham khảo những bài viết câu 54 khác ở link dưới và trong album này:

-Gợi ý chi tiết đề câu viết 54 đề TOPIK 75 chủ đề 일회용품 사용 제한”

https://www.facebook.com/SmartTOPIK/posts/804590000154872

- Gợi ý chi tiết đề câu viết 54 đề TOPIK 74 chủ đề 과학 기술의 발달

https://www.facebook.com/SmartTOPIK/posts/770615890218950

- Gợi ý chi tiết bài viết đề thi TOPIK 73 chủ đề 도시개발- xây dựng/phát triển đô thị

https://www.facebook.com/SmartTOPIK/posts/721497061797500

- Gợi ý chi tiết bài viết đề thi TOPIK 71 chủ đề 팀워크: 

https://www.facebook.com/SmartTOPIK/posts/700330960580777

- Gợi ý chi tiết bài viết đề thi TOPIK 70 chủ đề 개인 방송 : https://www.facebook.com/SmartTOPIK/posts/634000100547197  

- Chi tiết bài viết chủ đề Sự phát triển hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường,tổng hợp từ vựng Anh-Hàn- Việt: 

https://www.facebook.com/SmartTOPIK/posts/647531225860751

- Những biến đổi do Corona, thời kì hậu Covid và tổng hợp từ vựng Anh-Hàn- Việt: https://www.facebook.com/SmartTOPIK/posts/669374170343123

------------

👉Về giá cả, thông tin lớp, các điểm khác biệt và chi tiết 5 đặc quyền nếu tham gia lớp học Smart TOPIK, bạn tham khảo link: https://jinjuvivuhankuk.wordpress.com/.../diem-khac-biet.../

👉Đăng ký học bằng cách inbox tại DUY NHẤT: m.me/SmartTOPIK

#SmartTOPIK #TOPIK81 #아이들에게경제교육 #GKSscholar #tiếngHàn #Hàn #lovekorean

Bài viết mới

Bài viết liên quan