TOPIK 90 câu 54. Chủ đề Robot và nghề nghiệp 로봇 발달과 직업

· 5 min read

Đề hôm nay được các bạn chia sẻ về như sau ạ. 

 

제 90회 토픽 54번 쓰기 

1. 로봇의 발달로 사라질 수 있는 직업이 무엇인가?

2. 로봇이 발달 시에도 여전히 남아 있을 직업의 특징은 무엇인가?

3. 이러한 시대에는 우리는 어떤 준비를 해야 하는가? 

"로봇 발달과 직업" 에 대해 자신의 생각을 쓰라.

 

(Đề có thể không đúng từng chữ vì chỉ là viết lại theo trí nhớ thôi nhé ạ)

 

Dưới đây là phần viết của mình cho 3 câu hỏi trên ạ.

 

1. 로봇의 발달로 사라질 있는 직업

   로봇 발달로 인해 일부 직업이 사라질 것으로 충분히 예상된다. 자동화 기술로 단순하고 반복적인 업무를 인간을 비해 로봇이 훨씬 빠른 속도로 정확하게 수행할 있기 때문이다. 예를 들면 공장에서 제품을 조립하거나 가공하는 반복 작업을 수행하는 일이 없어질 가능성이 높다. 또한 예측이 가능한 상황에서 안내를 제공하는 콜센터 고객 상담사와 같은 직업도 AI 로봇으로 쉽게 대체될 것이다. 기업 입장에서 로봇이 연중무휴로 근무하며 인력 비용을 줄여 인간보다 로봇이 선호한다.

 

Những công việc có thể biến mất do sự phát triển của robot

     Một số công việc sẽ biến mất do sự phát triển của robot là điều chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán. Bởi vì robot có thể thực hiện chính xác các nhiệm vụ có tính chất đơn giản và lặp đi lặp lại với tốc độ nhanh hơn nhiều so với con người nhờ công nghệ tự động hóa. Ví dụ, những công việc mà có thao tác lặp đi lặp lại như lắp ráp, gia công sản phẩm trong nhà máy sẽ có khả năng biến mất cao trong tương lai. Ngoài ra, những công việc mà đưa ra hướng dẫn trong các tình huống có thể dự đoán được như nhân viên tư vấn tại trung tâm khách hàng cũng dễ bị thay thế bởi robot AI. Công ty sẽ ưa chuộng robot hơn con người vì chúng có khả năng làm việc 24/7 và giúp giảm chi phí nhân lực.

 

2. 로봇이 발달 시에도 여전히 남아 있을 직업의 특징

     그러나 로봇이 인간을 대체할 수 없는 직업도 다양하다. 우선 예술과 창의력이 필요한 직업을 대체하기 어렵다. 특히, 미술가, 작가, 디자이너 등과 같이 독특한 것을 제작해야 하는데 로봇이 틀이나 패턴이 있는 것만 잘할 수 있기 때문이다. 다음으로 변호사, 연구원, 교사와 같이 복잡한 판단이나 인간의 감정적 연결을 요구하는 직업도 여전히 남아 있을 것이다. 예를 들면 선생님 대신 로봇이 학생들의 질문에 답할 수 있지만 동기 부여, 인성 교육 등 다른 역할을 완전히 대체하기 불가능하다. 

 

Đặc trưng công việc tồn tại ngay cả khi robot phát triển

   Tuy nhiên, cũng có nhiều công việc khác nhau mà robot không thể thay thế con người. Trước hết, robot rất khó để thay thế những công việc đòi hỏi tính nghệ thuật và sáng tạo. Đặc biệt, những công việc như nghệ sĩ, nhà văn, nhà thiết kế,… cần phải tạo ra các sản phẩm độc đáo, trong khi robot chỉ giỏi những thứ có sẵn khuôn mẫu. Tiếp theo, những nghề đòi hỏi khả năng phán đoán phức tạp hoặc sự kết nối cảm xúc của con người, chẳng hạn như luật sư, nhà nghiên cứu và giáo viên vẫn sẽ còn tồn tại. Ví dụ, robot có thể thay giáo viên trả lời câu hỏi của học sinh, nhưng không thể thay thế hoàn toàn các vai trò khác như tạo động lực và giáo dục nhân cách cho học sinh được.

 

3. 노력/해결

     따라서 로봇이 인간을 대체하는 것을 두려워하지 말고 미래를 대비하기 위해 노력하는 것이 중요하다. 학생들이 미래에 로봇이 대체하기 어려운 고급 기술 및 창의성을 요구하는 전공을 선택하는 것이 좋다. 반면에 이미 직업을 가지고 있는 경우, 과학기술 지식을 적극적으로 습득하면서 자신의 분야에서 로봇을 활용하는 방법을 학습하고 실습할 필요가 있다.  

 

Nỗ lực/ Giải quyết

   Theo đó, chúng ta không nên sợ robot thay thế con người mà quan trọng là chúng ta phải nỗ lực để chuẩn bị cho tương lai. Sinh viên nên chọn những chuyên ngành đòi hỏi kỹ năng cao và khả năng sáng tạo mà trong tương lai robot cũng khó có thể thay thế. Ngoài ra, nếu bạn đã đang có việc làm thì cần tích cực tiếp thu kiến thức khoa học công nghệ, đồng thời học tập và thực hành vận dụng robot trong lĩnh vực của mình.

 

𝑪𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒌𝒉𝒂̉𝒐 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒄𝒖̣𝒎 𝒈𝒂̂𝒚 𝒂̂́𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂!

(으)ㄹ 것으로 충분히 예상된다: ... là việc mà chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được

대체하기 어렵다: khó có thể thay thế

자동화 기술: kỹ thuật tự động hóa

단순하고 반복적인 업무/작업/동작: các nhiệm vụ/công việc/thao tác đơn giản và lặp

제품을 조립하거나 가공하다: lắp ráp và gia công sản phẩm

연중무휴로 근무: làm việc 24/7

틀/패턴이 있는 것: những thứ đã có sẵn khuôn mẫu

고급 기술: kỹ thuật cao cấp

학습하고 실습하다: học tập và thực hành

자신의 분야에서 로봇을 활용하는 방법: cách ứng dụng robot ở lĩnh vực của bản thân

 

Dưới đây là dạng img nếu bạn muốn lưu về.

TOPIK 90_1.jpegTOPIK 90_2.jpegTOPIK 90_3.jpeg 
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ạ :) 

Bài viết mới

Bài viết liên quan